Student Dictionary

One entry found for Bolshevism.
Main Entry: Bolˇsheˇvism
Pronunciation: primarystressbomacrl-shschwa-secondarystressviz-schwam, primarystressbodotl-, primarystressbäl-
Function: noun
: the doctrine or program of the Bolsheviks

Pronunciation Symbols